ReadyPlanet.com
dot
dot

dotThai Airways Promotion
ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น..ทางนี้ ค่ะ
บริการรถเช่าทั่วโลก
แพคเกจทัวร์ คลับเมด,คลับเมด
unseen tour thailand - ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว
ทำวีซ่า,รับทำวีซ่า,รับทําวีซ่า Visa & Work


บริการวีซ่า ทำวีซ่า article

บริการวีซ่า | ทำวีซ่า | วีซ่าเพื่อการศึกษา | วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ | Shengen Visa

 

ศรินแทรเวล บริการข้อมูลการขอวีซ่า ยื่นวีซ่า และบริการขอวีซ่า และรับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน ในราคาประหยัด นอกจากนี้ ยังบริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง สำหรับท่านผู้สนใจ องค์กร หน่วยงาน ต่าง ๆ ศึกษารายละเอียด 
และเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม เพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว แบบฟอร์มติดต่อเรื่องวีซ่า 
หรือ โทร.02-7161004-5  / Hotline : คุณก้อย 094-953 2951/ 090-669 2244  Line id: koisarin

 

บริการวีซ่า ทำวีซ่า


วีซ่าออสเตรเลีย | วีซ่าอินเดีย | วีซ่าจีน |วีซ่าพม่า| วีซ่าฝรั่งเศส | วีซ่าอเมริกา
 
 

บริการวีซ่า Work Permit วีซ่า Non B

บริการวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ 


   วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศออสเตรเลีย
เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า 
-  หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณา   แนบมาด้วย) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
- สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
- กรณีลูกจ้าง - จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
- กรณีเจ้าของกิจการ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
- เอกสารเกี่ยวกับรายได้
- กรณีลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่- ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
- กรณีเจ้าของกิจการ - สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
- หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
- ประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป)
- เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
- เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

อัตราค่าบริการ. 7,500 บาท ต่อเล่ม....................

 หมายเหตุ
- ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
- ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
- เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
-,อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม
- เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30–16.00น. 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2672 3476-79 แฟกซ์ : 0 2344 6341
- เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
- เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
- ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ" เท่านั้น 
- เว็บไซต์สถานฑูต
http://www.austembassy.or.th และ www.immi.gov.au

   วีซ่านักศึกษา : ประเทศออสเตรเลีย
เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารเกี่ยวกับรายได้ หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวเพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษา และอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับ ประเทศออสเตรเลีย ค่าเรียน และค่าครองชีพโดยประมาณ
- 12,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
- 4,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี สำหรับคู่สมรส
- 10,400 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี สำหรับบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5 – 18 ปี
- 9,800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5 – 18 ปีสำหรับบุตรคนต่อไป
การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นเงินสดผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริงซึ่งจะได้คืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร
เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (COE)
ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องกระทำโดยแพทย์/โรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อที่อนุมัติโดยแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น ท่านสามารถตรวจดูรายนามแพทย์ และโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย
www.austembassy.or.th
เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

อัตราค่าบริการ.......................

ข้อมูลเพิ่มเติม
- เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2672 3476-79 แฟกซ์ : 0 2344 6341 
- เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
- เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
- ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ" เท่านั้น
- เว็บไซต์สถานฑูต
http://www.austembassy.or.th และ www.immi.gov.au

หมายเหตุ
- ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
- ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
- เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
- อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์


แบบฟอร์มติดต่อเรื่องขอทำวีซ่าด้านล่างนะค่ะ 
หรือ โทร. 02-716-1004-5
โปรดกรอกข้อมูลของท่าน กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว

 

 
# สนใจ ติดต่อสอบถาม คุณก้อย 094-953 2951
# E-mail: infosarin@chuanteaw.com

  


ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บริการวีซ่าที่ลูกค้าต้องการ :  *บริการวีซ่า

รับทำวีซ่า,ทำวีซ่า,
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา article
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน article
บริการทำวีซ่า อินเดีย articleSarin Travel Group Service Co., Ltd. 2034/30 ชั้น 2 อาคาร อิตัลไทย ทาวน์เวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 +668 6902 2846, +662 716 1004-5 Hotline: +669 4953 2951 E-mail: infosarin@chuanteaw.com